*Available in English and Afrikaans. Scroll down for English

Is jy ‘n student? Soek jy wenke om die studente lewe suksesvol aan te pak? Dan is hierdie werkswinkel vir jou!

Begin jou reis na akademiese sukses met ons eksklusiewe Universiteitstudie Meesterklas-kursus! Hierdie omvattende program, wat vir beide voor- en nagraadse studente aangepas is, is jou sleutel om die volle potensiaal van jou universiteitservaring te ontsluit. Die tegnieke wat ons jou in hierdie klas leer, gaan jy vir die res van jou studente- en werkslewe gebruik.

📚 Wat behels die meesterklas?

 • Tydbestuur: Leer die kuns van effektiewe tydsbestuur om die perfekte balans te kry tussen studeer en jou persoonlike lewe.
 • Doelwitstelling vir sukses: Stel en bereik jou akademiese en persoonlike doelwitte met praktiese strategieë.
 • Studietegnieke: Ontdek effektiewe metodes oor hoe om effektief te studeer, die meeste van jou studiesessies te maak en jou begrip van komplekse vakke te verbeter.
 • Skep die perfekte studieplan: Skep ‘n studieplan wat werk vir jou spesifieke kursus, wat jou produktiwiteit verhoog en stres tot die minimum beperk.
 • Notas neem: Bemeester die kuns van notas neem met tegnieke wat begrip en behoud verbeter.
 • Opsommingstrategieë: Slyp jou opsommingsvaardighede vir bondige, effektiewe hersieningsessies.
 • Aktiewe leerbenaderings: Raak aktief betrokke by jou kursuswerk, wat ‘n dieper begrip en behoud van inligting bevorder.
 • “The Power of Chunking”: Breek komplekse en hoë volumes inligting op in hanteerbare stukke vir makliker verwerking en memorisering.
 • Verstaan ​​jou leerstyl: Ontdek jou unieke leerstyl om jou studiebenadering aan te pas vir optimale resultate.
 • Produktiwiteit en motivering-hupstoot: Ontdek strategieë om gemotiveerd te bly en piekproduktiwiteit regdeur jou akademiese reis te handhaaf.

🎥 Wat is ingesluit?

 • Persoonlike afrigtingsessie: Gee aandag aan jou spesifieke behoeftes met ‘n een-tot-een afrigtingsessie om maksimum impak te verseker.
 • Leerstyl vraelys: Ontdek jou unieke leerstyl met ons vraelys, wat waardevolle insigte verskaf oor jou voorkeurmetodes van leer.
 • 📅 Bespreek nou! Hierdie meesterklas het geen ouderdomsbeperking nie – studente van alle ouderdomme is welkom! Verseker nou jou plek!

Die afrigtingsessie is ongeveer 3 uur lank en beskikbaar in Engels en Afrikaans. Dit kan aanlyn of persoonlik by ons kantore in Pretoria-Oos bygewoon word.

Wees reg vir jou studies en bespreek vandag jou plek!

Voltooi hierdie vorm om jou plek te bespreek. Sodra ons die vorm ontvang, sal ons jou kontak via e-pos of WhatsApp om ‘n datum vas te maak vir die sessie.

Koste:


*Available in English and Afrikaans

Embark on a transformative journey towards academic success with our exclusive University Study Masterclass Course! Tailored for both pre and post-graduate students, this comprehensive program is your key to unlocking the full potential of your university experience.

📚 What’s Inside the Masterclass?

 1. Time Management Mastery: Learn the art of effective time management to juggle academic demands and personal life seamlessly.
 2. Goal Setting for Success: Set and achieve your academic and personal goals with practical strategies that propel you forward.
 3. Study Techniques Unleashed: Dive deep into proven methods on how to study effectively, make the most of your study sessions, and enhance your understanding of complex subjects.
 4. Crafting the Perfect Study Plan: Tailor a study plan that aligns with your courses, maximizes productivity, and minimizes stress.
 5. Note-Taking Nirvana: Master the art of note-taking with techniques that enhance comprehension and retention.
 6. Summarization Strategies: Hone your summarization skills for concise, effective review sessions.
 7. Active Learning Approaches: Engage with your coursework actively, fostering a deeper understanding and retention of information.
 8. The Power of Chunking: Break down complex information into manageable chunks for easier processing and memorization.
 9. Understanding Your Learning Style: Discover your unique learning style to tailor your study approach for optimal results.
 10. Balancing Act: Achieve a harmonious balance between academic commitments and a fulfilling social life.
 11. Productivity and Motivation Boost: Uncover strategies to stay motivated and maintain peak productivity throughout your academic journey.

🎥 What’s Included?

 • Personalized Coaching Session: Address your specific needs with a one-on-one coaching session to ensure maximum impact.
 • Learning Style Quiz: Uncover your unique learning style with our quiz, providing valuable insights into your preferred methods of learning.

📅 Book now! This masterclass has no age limit – students of all ages are welcome! Secure your spot now!

🚀 Don’t just navigate university; conquer it with the University Study Masterclass Course! 🚀

The coaching session is around 3 hours long and available in English and Afrikaans. It can be attended online or in person at our offices in Pretoria-East

Complete this form to book your place. We will contact you via email or WhatsApp to confirm a date for your session

Cost:

Shopping basket

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping